Een website voor u die er toe doet.

Het is belangrijk om up to date te blijven met de online trends. Ondanks dat veel bedrijven nu een website hebben zijn er nog steeds bedrijven met een out dated website. 

Waarom is het zo belangrijk om een up-to-date website te hebben:

  • Je bedrijf  springt tussen zijn concurrenten er uit.
  • Het laat zien dat jij professioneel bent.
  • Je straalt vernieuwing uit wat leidt tot meer sales! 

 

Voorwaarden

Artikel 1 toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door IDesign Websites gesloten overeenkomsten van toepassing.

1.2 Door ondertekening van een overeenkomst met IDesign Websites verklaart de opdrachtgever dat hij kennis geeft genomen van deze algemene voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2 aanbieding & acceptatie

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door IDesign Websites gedaan zijn vrijblijvend, behalve anders vermeld wordt door IDesign websites per e-mail en of schriftelijk.

2.2 Offertes en prijsopgaven samengesteld door IDesign Websites blijven 3 maanden geldig, tenzij er een andere termijn wordt vermeld door IDesign Website. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en IDesign Websites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een gewijzigde of aanvullende overeenkomst zijn aanvaard dor beide partijen.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.5 De opdrachtgever erkent onderling e-mail contact als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat IDesign Websites het door de opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.

3.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomsten met andere middelen te bewijzen.

3.3 Aanvulling en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 IDesign Websites zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen een overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft in Beeld Webdesign het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens, waarvan IDesign Websites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IDesign Websites zijn verstrekt, heeft IDesign Websites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra komsten volgends de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 IDesign Websites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IDesign Websites is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door IDesign Websites kenbaar behoorde te zijn.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IDesign Websites de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart IDesign Websites voor afspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Duur en Beëindiging

5.1 Het ontwerpen van een nieuwe website door IDesign Websites wat voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de overeenkomst zal worden voldaan.

5.2 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website of een nieuw ontwikkelde website tussen IDesign Websites en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 12 maanden en wordt iedere 12 maanden stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzeg termijn van 2 maanden.

5.3 IDesign Websites heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met IDesign Websites overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4 IDesign Websites heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 IDesign Websites heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat de opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

5.6 Na oplevering van de website bied IDesign Websites u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kosteloos verholpen na verloop van deze termijn kunt u een onderhoud overeenkomst afsluiten. Een onderhoud overeenkomst zorgt ervoor dat uw website geüpdatet blijft met de juiste software en problemen worden voorkomen of opgelost. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal IDesign Websites met een voorstel komen.

Artikel 6 levering en leveringstijd

6.1 De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij IDesign Websites.

6.2 IDesign websites gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

6.3 Bij het ontwerpen van een nieuwe website laat IDesign een demo zien of laat deze maken door een derden en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan IDesign Websites. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op de demo website, gaat IDesign Websites ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op de demo website of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat IDesign Websites over tot het voltooien van de website.

6.4 Mocht IDesign Websites onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan IDesign Websites alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij IDesign Websites een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6.5 Door IDesign Websites gemaakte websites worden op een ander te specificeren wijze aan de opdrachtgever opgeleverd.

Artikel 7 Overmacht

7.1 IDesign Websites is niet aansprakelijk wanneer IDesign Websites als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal IDesign Websites alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en IDesign Websites geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door IDesign Websites tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7.3 IDesign Websites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider domeinnaam registrator of anderen waarop IDesign Websites geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 8 Prijzen

8.1 Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2 IDesign Websites heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

9.1 Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgeven en IDesign Websites en is de opdrachtgever betaling verplicht.

9.2. De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaats te vinden 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL 96 RABO 0199 4059 80 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. IDesign Websites houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijk plaats op het internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

9.3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. IDesign Website stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

9.4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen niet meer kosteloos uitgevoerd. Tenzij er een overeengekomen service en onderhoud overeenkomst is.

9.5. In genoemde gevallen behoudt IDesign Websites zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

9.7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door IDesign Websites een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto €25.00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9.8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door IDesign Websites een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning t.w. netto €50.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9.9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering IDesign Websites hiervan op de hoogte stellen. Laatsgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.11. Indien IDesign Websites abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal IDesign Websites het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 Onderhoudscontracten

10.1. Deze voorwaarden gelden voor een één jarig service en onderhoudscontracten voor een bestaande website.

10.2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het wijzigen en verwijderen van functies wat door IDesign Websites vervaardigd is en de backoffice van de website maandelijks up-to-date houden en content van de klant uploaden.

10.3. De opdrachtgever is verplicht wanneer er een onderhoudscontract overeenkomst tot stand is gekomen per jaar een bedrag van €285,- over te maken aan IDesign Websites. Waarmee de opdrachtgever recht heeft op 1 uur onderhoud per maand.

10.4. Overgebleven uren gaan niet mee naar de volgende maand of naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uur tarief van €35,-

10.5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door IDesign Websites aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

10.6. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum. Er wordt in deze periode van twee maanden een herinnering verstuurd dat de opdrachtgever zijn contract bijna afloopt.

Artikel 11 Copyright

10.1. Al het door IDesign websites vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van IDesign Websites niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door IDesign Websites gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door IDesign Websites vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij IDesign Websites een contract is aangegaan.

10.2. Het eigendom van door IDesign Websites verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij IDesign Websites, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval IDesign Websites hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is IDesign Websites gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3. IDesign Websites  behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. Voor zover IDesign Websites bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop IDesign Websites weinig of geen invloed kan uitoefenen. Kan laatsgenoemde op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met IDesign Websites het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IDesign Websites.

12.2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IDesign Websites slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van IDesign Websites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.3. De opdrachtgever vrijwaart IDesign Websites voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten door het onrechtmatig , dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van IDesign Websites.

12.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. IDesign Websites  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. IDesign Websites is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.5 IDesign Websites is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdracht aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

12.6 De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, IDesign Websites wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan laatsgenoemde aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

12.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die IDesign Website mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan IDesign Websites. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die IDesign Websites daardoor lijdt.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. IDesign Websites noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15 Reclamatie

15.1.  de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan IDesign Websites, Waarna IDesign Websites deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan IDesign Websites binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

15.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16 Buitengebruikstelling

16.1. IDesign Websites heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens IDesign Websites niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. IDesign Websites zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet IDesign Websites kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een IDesign Websites gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her- indienststelling heeft voldaan.

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

17.1. IDesign Websites behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangst datum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IDesign Websites en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigen bepalingen in acht worden genomen.

IDesign website design, 2022