ma 17 jun 2024

Volg ons op:

@i.designwebsites

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en tot het leveren van (internet)diensten IDesign Websites, hierna te noemen “IDesign Websites”.
 2. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van IDesign Websites, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “documenten” wordt verstaan: door IDesign Websites en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 6. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die IDesign Websites en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. IDesign Websites mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht IDesign Websites niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/dienst tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag IDesign Websites de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde websites, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van IDesign Websites zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van IDesign Websites en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan IDesign Websites geretourneerd.
 7. IDesign Websites mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van IDesign Websites heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat IDesign Websites schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. IDesign Websites is pas gebonden aan:
 3. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 4. mondelinge afspraken;
 5. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

 na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra IDesign Websites – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

 1. De wederpartij voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.
 2. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de wederpartij schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan IDesign Websites.
 3. IDesign Websites noch de wederpartij mag zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

 Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, berekent IDesign Websites de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van IDesign Websites bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag IDesign Websites een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. IDesign Websites mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan IDesign Websites en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. De in een aanbod en op de website getoonde, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor IDesign Websites (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag IDesign Websites de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 7. Bij duurovereenkomsten mag IDesign Websites jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. IDesign Websites informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

Artikel 5: Inschakeling derden Als IDesign Websites dit nodig acht, mag hij bepaalde werkzaamheden en diensten door derden laten verrichten/leveren.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
 2. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door IDesign Websites gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
 3. eventuele door de wederpartij aan IDesign Websites verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
 4. hij/zijn medewerkers en/of de door hem ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn de voor de uitvoering noodzakelijke/de door IDesign Websites gevraagde medewerking verlenen;
 5. IDesign Websites op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
 6. IDesign Websites op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door IDesign Websites gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
 7. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van IDesign Websites e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
 8. op de werklocatie kosteloos de door IDesign Websites in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 9. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart IDesign Websites voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 10. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die IDesign Websites tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
 11. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag IDesign Websites de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 12. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en IDesign Websites niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van IDesign Websites niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. IDesign Websites mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. – mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft – en deze methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

 1. IDesign Websites bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. IDesign Websites neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.
 2. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt IDesign Websites de informatie conform deze wet en meldt hij eventuele datalekken en inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet.
 3. IDesign Websites is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de informatie – al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van IDesign Websites of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie/back-up bewaart van de aan IDesign Websites verstrekte informatie, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien IDesign Websites zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. IDesign Websites mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deelprestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
 3. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de diensten te leveren, stelt de wederpartij IDesign Websites binnen een door IDesign Websites te stellen termijn in staat de overeengekomen prestatie alsnog te leveren.
 4. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. IDesign Websites mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van IDesign Websites en/of het recht van IDesign Websites alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten wordt vertraagd doordat:
 2. IDesign Websites niet tijdig alle noodzakelijke informatie/medewerking van de wederpartij heeft ontvangen;
 3. IDesign Websites niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
 4. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft IDesign Websites recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag IDesign Websites de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. IDesign Websites spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag IDesign Websites de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 7. IDesign Websites informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 8. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening;
 9. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt IDesign Websites eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft IDesign Websites in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en geleverde diensten.
 10. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen IDesign Websites en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden/diensten die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. IDesign Websites mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 11. Wanneer IDesign Websites op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden verricht en/of diensten levert, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), vergoedt de wederpartij deze werkzaamheden/diensten volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van IDesign Websites. IDesign Websites is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden/diensten een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De wederpartij aanvaardt dat door voornoemde werkzaamheden/diensten het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing/levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 12. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat/iedere conceptversie die IDesign Websites aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan IDesign Websites kenbaar. Indien nodig, past IDesign Websites het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. IDesign Websites kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten, website e.d. pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 13. Indien IDesign Websites al goedgekeurde documenten/versies moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag IDesign Websites de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 11: Ontwikkelen van websites

 1. De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door IDesign Websites gewenste vorm aan hem ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat IDesign Websites op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van IDesign Websites wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 4. IDesign Websites behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft zijn eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en mag zijn naam op de daarvoor overeengekomen wijze op de website plaatsen.
 5. De wederpartij mag voor het dagelijks gebruik van de website – binnen de schriftelijk overeengekomen grenzen – wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en boomstructuren.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDesign Websites, mag de wederpartij variant of afgeleide van het ontwerp van de website (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website/de tussen partijen gemaakte afspraken toepassen of gebruiken.
 7. Indien IDesign Websites adviseert om een bepaalde provider/andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is hij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider/dienstverlener.

Artikel 12: Oplevering en acceptatie van ontwikkelde websites

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de website gebruiksklaar is, informeert IDesign Websites de wederpartij hierover
 2. De website is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat de wederpartij de werking van de website en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat/akkoordverklaring voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De website wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
 4. de wederpartij binnen een tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij IDesign Websites;
 5. – bij gebreke van een testperiode – de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij IDesign Websites.
 6. Indien de wederpartij binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan IDesign Websites. IDesign Websites herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van IDesign Websites, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan IDesign Websites toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventueel verloren gegane gegevens voor rekening van de wederpartij.
 7. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
 8. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst aan de website, wordt dit aangemerkt als meerwerk. IDesign Websites mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.
 9. Indien de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 Artikel 13: Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van de wederpartij kan IDesign Websites de registratie/het verkrijgen van domeinnamen (inclusief IP-adres) verzorgen tegen de alsdan geldende tarieven.
 2. De aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam is altijd afhankelijk van, en onderworpen aan, de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. IDesign Websites vervult bij de aanvraag alleen een bemiddelende rol en inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 3. De wederpartij is verplicht te handelen conform de in lid 2 genoemde regels en procedures en de overige voor registratie en gebruik relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, moet de wederpartij er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
 4. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen vergoeding aan IDesign Websites heeft voldaan, spant IDesign Websites zich in de registratie te bewerkstelligen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. Tenzij partijen anders overeenkomen, onderzoekt de wederpartij zelf of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart hij IDesign Websites voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op diens intellectuele eigendomsrechten. IDesign Websites wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt. De wederpartij vrijwaart IDesign Websites bovendien voor alle overige aanspraken die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen of de regels/procedures van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd en telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 14: Onderhoud

 1. Indien partijen een onderhoudsovereenkomst sluiten voor de geleverde diensten en/of ontwikkelde website(s), zal de wederpartij gebreken, storingen, enzovoort conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van IDesign Websites melden. Na ontvangst van een melding zal IDesign Websites zich naar beste vermogen inspannen om de gebreken, storingen, enzovoort te verhelpen.

 2. Als onderdeel van de onderhoudsovereenkomst zal IDesign Websites maandelijkse backups van de website maken, plugins updaten, nieuwe content uploaden en de beveiliging up-to-date houden. Dit omvat één uur van de vermelde diensten per maand, tenzij anders overeengekomen. De klant heeft daarom het recht om 1 uur aan diensten zoals beschreven in het contract af te nemen per maand.

 3. Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden (en de daaruit voortvloeiende kosten) niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen: ontwerp- en programmeerwerkzaamheden, werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen, en herstel van eventuele verloren gegane gegevens.

 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op éénjarige service- en onderhoudscontracten voor een bestaande website. De opdrachtgever is verplicht om bij het sluiten van een onderhoudsovereenkomst jaarlijks een bedrag van €540 exclusief 21% btw over te maken aan IDesign Websites, waarmee de opdrachtgever recht heeft op 1 uur onderhoud per maand. Overgebleven uren worden niet overgedragen naar de volgende maand of het volgende jaar, en er is geen restitutie van overgebleven uren mogelijk. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van €75,-.

 5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website stuurt IDesign Websites een factuur naar de opdrachtgever zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

 6. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum. Er wordt in deze periode van twee maanden een herinnering gestuurd naar de opdrachtgever dat het contract bijna afloopt.

Artikel 15: Klachten

 1. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door IDesign Websites gestelde (garantie)termijn na (op)levering – schriftelijk aan IDesign Websites. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden en/of diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht/verleend.
 2. Klachten over de ontwikkelde website meldt de wederpartij eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn – schriftelijk aan IDesign Websites. Indien geen expliciete (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na oplevering.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. De wederpartij stelt IDesign Websites in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat IDesign Websites de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 6. Geen klachten zijn mogelijk over de website en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten, indien de wederpartij na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de website/dit resultaat of de website/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 16: Garanties

 1. IDesign Websites voert de overeengekomen werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. IDesign Websites staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert IDesign Websites zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. IDesign Websites informeert de wederpartij hierover.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 5. IDesign Websites garandeert niet – en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden/geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij IDesign Websites dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt IDesign Websites – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door IDesign Websites gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt IDesign Websites geen enkele aansprakelijkheid.
 2. IDesign Websites is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien IDesign Websites aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door IDesign Websites gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde website, de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde diensten.
 5. Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door IDesign Websites gesloten verzekering valt.
 6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij IDesign Websites hiervoor aanspreken.
 7. IDesign Websites is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
 8. ondeskundig gebruik van de website dan wel het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten of gebruik van de website/dit resultaat in strijd met de door of namens IDesign Websites verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
 9. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan IDesign Websites verstrekte of voorgeschreven informatie;
 10. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; d. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat IDesign Websites adviseerde en/of gebruikelijk is;
 11. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van IDesign Websites.
 12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart IDesign Websites voor eventuele aanspraken van derden.
 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van IDesign Websites of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal IDesign Websites de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 18: Betaling

 1. IDesign Websites mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 15 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald. Als de termijn van vijftien (15) dagen niet wordt gehaald, wordt er een extra vertragingsvergoeding van 10% aan de factuur toegevoegd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag IDesign Websites bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag IDesign Websites de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag IDesign Websites de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft IDesign Websites eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Ontvangen betalingen brengt IDesign Websites eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 8. De wederpartij mag de vorderingen van IDesign Websites niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op IDesign Websites heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 8. Indien bij een duurovereenkomst volledige betaling uitblijft, stelt IDesign Websites de wederpartij schriftelijk in gebreke en geeft daarbij nog een redelijke termijn om alsnog te betalen. Indien betaling wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt, mag IDesign Websites zijn dienstverlening opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. IDesign Websites informeert de wederpartij tijdig over een voorgenomen opschorting/ontbinding. Onder opschorting kan onder meer worden verstaan: het blokkeren van de voor de wederpartij geëxploiteerde of ter beschikking gestelde website(s), domeinnamen, e-mailadressen of servers. Alle schade die IDesign Websites hierdoor lijdt, evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij.

 Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft IDesign Websites de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten inzake bij de ontwikkeling van websites geleverde databases en broncodes.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is – zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst – uitdrukkelijk en uitsluitend aan IDesign Websites voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van genoemde databases en broncodes alleen de (gebruiks)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. De wederpartij mag de – door IDesign Websites geleverde of vervaardigde – documenten niet gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij mag deze documenten niet vermenigvuldigen, reproduceren e.d. en deze niet aan derden verstrekken of derden hierin inzage verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDesign Websites.
 4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan IDesign Websites verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die IDesign Websites door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.
 5. IDesign Websites garandeert dat de door hem geleverde documenten en websites als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Als blijkt dat deze documenten/websites toch inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, vervangt IDesign Websites de desbetreffende documenten/websites – na overleg met de wederpartij – door documenten/websites die geen inbreuk maken op de betrokken rechten, verwerft hij hiervoor een licentierecht of neemt hij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding (verminderd met de normaal te achten afschrijvingen), zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 6. De wederpartij heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij IDesign Websites op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspraken van derden (onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden), dat IDesign Websites zijn rechten ter zake naar behoren kan verdedigen. IDesign Websites vrijwaart de wederpartij dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan IDesign Websites overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
 7. IDesign Websites mag technische maatregelen nemen ter bescherming van zijn rechten.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. IDesign Websites mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 Artikel 21: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of IDesign Websites, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van IDesign Websites wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van IDesign Websites, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij IDesign Websites: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van IDesign Websites of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens IDesign Websites tot aan dat moment nakomen.

Artikel 22: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag IDesign Websites van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van IDesign Websites en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag IDesign Websites de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 3. De wederpartij vrijwaart IDesign Websites voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. IDesign Websites mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst/opdracht op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag IDesign Websites deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door IDesign Websites zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 6. Kosten die voor IDesign Websites voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag IDesign Websites de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 23: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van IDesign Websites, maar IDesign Websites behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag IDesign Websites er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Artikel 24 geld terug garantie:

 

 1. Garantie voor tijdige voltooiing van de website: Als de klant een websitepakket heeft besteld en de website niet binnen 30 dagen na goedkeuring van het ontwerp van de website door de klant is ontwikkelt, bieden wij een geld-terug-garantie. Deze garantie is echter afhankelijk van de goedkeuring van de klant tijdens het proces. Als de klant niet binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van ons verzoek om goedkeuring reageert, vervalt de garantie.

 2. Geld-terug-garantie voor niet tevreden klanten: Als de klant niet tevreden is met het uiterlijk van de website die we hebben ontworpen, bieden we een geld-terug-garantie. Deze garantie geldt alleen voor het design pakket en niet voor eventuele website teksten en huisstijl ontwikkeling die van toepassing is.

 3. Beperkingen van de garantie: De garantie geldt alleen voor degenen die de website voor de eerste keer bij ons bestellen. We bieden geen geld-terug-garantie voor klanten die al eerder bij ons hebben besteld en terugkomen voor aanvullende diensten. Bovendien vervalt de garantie als de klant wijzigingen aanbrengt aan de website nadat deze is voltooid en goedgekeurd.

 4. Teruggavebeleid: Als de klant recht heeft op een terugbetaling, betalen we het volledige bedrag van het design pakket binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek om restitutie terug aan de klant.

 5. Aansprakelijkheid: We zijn alleen aansprakelijk voor de kosten van het design pakket en niet voor enige indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of omzet.

 6. Verificatie van de klant: We behouden ons het recht voor om de identiteit van de klant te verifiëren voordat we een terugbetaling uitvoeren. De klant moet de benodigde documentatie verstrekken om de verificatie te voltooien.

 7. Toepasselijkheid: Deze garantie is alleen van toepassing op onze website-pakketten en niet op aanvullende diensten, zoals SEO of webhosting.

 8. Uitzonderingen: We behouden ons het recht voor om de geld-terug-garantie te weigeren als we van mening zijn dat de klant misbruik maakt van de garantie of als de klant niet voldoet aan onze algemene voorwaarden.

 9. Klachtenprocedure: Als de klant een klacht heeft over onze diensten, moet de klant contact met ons opnemen om het probleem op te lossen voordat hij of zij een verzoek om restitutie indient. We streven ernaar om eventuele klachten snel en naar tevredenheid op te lossen.

 10. Geen terugbetaling voor derden: We betalen geen geld terug aan derden namens de klant. Als de klant ons vraagt om geld terug te storten naar een derde partij, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige verliezen of schade die voortvloeit uit deze transactie.

 11. Start van de 30 dagen garantie: De 30 dagen garantie voor de tijdige voltooiing van de website begint pas vanaf de ontwikkelingsfase van de website. Dit betekent dat de garantie niet van toepassing is tijdens de ontwerp- en conceptfase van de website. We zullen de klant op de hoogte stellen wanneer de ontwikkelingsfase begint en wanneer de garantie van kracht wordt.
5 tips om je website op te laten vallen