vr 09 dec 2022

Volg ons op:

Algemene voorwaarden & privacy verklaring

Artikel 1 toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door IDesign Websites
gesloten overeenkomsten van toepassing.

1.2 Door ondertekening van een overeenkomst met
IDesign Websites verklaart de opdrachtgever dat hij kennis geeft genomen van
deze algemene voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2 aanbieding & acceptatie

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door IDesign
Websites gedaan zijn vrijblijvend, behalve anders vermeld wordt door IDesign
websites per e-mail en of schriftelijk.

2.2 Offertes en prijsopgaven samengesteld door
IDesign Websites blijven 3 maanden geldig, tenzij er een andere termijn wordt
vermeld door IDesign Website. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten
overeenkomsten tussen de opdrachtgever en IDesign Websites zijn pas geldig
vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een gewijzigde of aanvullende
overeenkomst zijn aanvaard dor beide partijen.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.5 De opdrachtgever erkent onderling e-mail contact
als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag
dat IDesign Websites het door de opdrachtgever ondertekende offerte/contract
formulier ontvangen heeft.

3.2 Het staat partijen vrij om de
totstandkoming van de overeenkomsten met andere middelen te bewijzen.

3.3 Aanvulling en wijzigingen van de
overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4 Uitvoering van de
overeenkomst

4.1 IDesign Websites zal de overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen een overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.

4.2 indien en voor zover een goede uitvoering
van de overeenkomst dit vereist, heeft in Beeld Webdesign het recht
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens,
waarvan IDesign Websites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
IDesign Websites zijn verstrekt, heeft IDesign Websites het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra komsten volgends de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

4.5 IDesign Websites is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat IDesign Websites is uit gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid door IDesign Websites kenbaar behoorde te zijn.

4.6 Indien is overeengekomen dat de
overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IDesign Websites de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart IDesign Websites
voor afspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Duur en Beëindiging

5.1 Het ontwerpen van een nieuwe website door
IDesign Websites wat voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige
verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge
of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de overeenkomst
zal worden voldaan.

5.2 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking
tot een bestaande website of een nieuw ontwikkelde website tussen IDesign
Websites en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 12 maanden en wordt
iedere 12 maanden stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Na het verstrijken van
de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk
worden opgezegd, met inachtneming van een opzeg termijn van 2 maanden.

5.3 IDesign Websites heeft het recht de
overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet,
onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met IDesign Websites overeenkomst(en)
inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4 IDesign Websites heeft het recht de
overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of
verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 IDesign Websites heeft het recht de
overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat de opdrachtgever
intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische
teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante,
haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de
website plaatst of wil plaatsen.

5.6 Na oplevering van de website bied IDesign
Websites u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden
worden fouten kosteloos verholpen na verloop van deze termijn kunt u een
onderhoud overeenkomst afsluiten. Een onderhoud overeenkomst zorgt ervoor dat
uw website geüpdatet blijft met de juiste software en problemen worden
voorkomen of opgelost. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal
IDesign Websites met een voorstel komen.

Artikel 6 levering en leveringstijd

6.1 De benodigde gegevens, teksten en/of
beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij IDesign
Websites.

6.2 IDesign websites gaat na ontvangst van de
benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start
met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de
opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

6.3 Bij het ontwerpen van een nieuwe website
laat IDesign een demo zien of laat deze maken door een derden en legt dit ter
goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp
en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan
IDesign Websites. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn
reageert op de demo website, gaat IDesign Websites ervan uit dat de
opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties
van de opdrachtgever op de demo website of het binnen een redelijke termijn
uitblijven van zulke reacties gaat IDesign Websites over tot het voltooien van
de website.

6.4 Mocht IDesign Websites onverhoopt niet in
staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te
voldoen, kan IDesign Websites alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld,
waarbij IDesign Websites een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar
verplichtingen na te komen.

6.5 Door IDesign Websites gemaakte websites
worden op een ander te specificeren wijze aan de opdrachtgever opgeleverd.

Artikel 7 Overmacht

7.1 IDesign Websites is niet aansprakelijk
wanneer IDesign Websites als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen
kan voldoen.

7.2 In het geval dat de overmacht slechts
tijdelijk van aard is, zal IDesign Websites alsnog aan alle verplichtingen
trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en IDesign Websites
geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in
overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door
IDesign Websites tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd
worden.

7.3 IDesign Websites is niet aansprakelijk voor
de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider domeinnaam registrator
of anderen waarop IDesign Websites geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 8 Prijzen

8.1 Alle genoemde prijzen, alsmede
overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2 IDesign Websites heeft het recht de
tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze
ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de
wijziging.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

9.1 Na ondertekening van de offerte krijgt de
offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor
het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgeven en IDesign Websites
en is de opdrachtgever betaling verplicht.

9.2. De opdrachtgever dient 25% van het
totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders
afgesproken. Aanbetaling dient plaats te vinden 14 dagen na ondertekening, op
bankrekening NL 96 RABO 0199 4059 80 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer.
IDesign Websites houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te
beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijk
plaats op het internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van
de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag
wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

9.3. De opdrachtgever dient na oplevering van
de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. IDesign Website
stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

9.4. Een maand na facturatie wordt de website
als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen niet meer kosteloos
uitgevoerd. Tenzij er een overeengekomen service en onderhoud overeenkomst is.

9.5. In genoemde gevallen behoudt IDesign
Websites zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde
diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de
betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende
ingebrekestelling in gebreke.

9.7. Indien de betalingstermijn is
overschreden, wordt door IDesign Websites een aanmaning tot betaling verstuurd.
Kosten van een aanmaning, t.w. netto €25.00 wordt in rekening gebracht bij de
opdrachtgever.

9.8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is
overschreden, wordt door IDesign Websites een tweede aanmaning tot betaling
verstuurd. Kosten van een aanmaning t.w. netto €50.00, wordt in rekening
gebracht bij de opdrachtgever.

9.9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen
nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit
moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse
Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen
van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na facturering IDesign Websites hiervan op de hoogte stellen.
Laatsgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur
verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.11. Indien IDesign Websites abusievelijk een
groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal IDesign Websites het
teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van
de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 Onderhoudscontracten

10.1. Deze voorwaarden gelden voor een één
jarig service en onderhoudscontracten voor een bestaande website.

10.2. Met onderhoud van de website wordt
bedoeld het wijzigen en verwijderen van functies wat door IDesign Websites
vervaardigd is en de backoffice van de website maandelijks up-to-date houden en
content van de klant uploaden.

10.3. De opdrachtgever is verplicht wanneer er
een onderhoudscontract overeenkomst tot stand is gekomen per jaar een bedrag
van €547,50,- over te maken aan IDesign Websites. Waarmee de opdrachtgever recht
heeft op 1 uur onderhoud per maand.

10.4. Overgebleven uren gaan niet mee naar de
volgende maand of naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven
uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uur tarief van €55,-

10.5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een
website wordt door IDesign Websites aan de opdrachtgever een factuur gestuurd
zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd. De
opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het
verschuldigde bedrag te voldoen.

10.6. De opzegtermijn voor een
onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum. Er
wordt in deze periode van twee maanden een herinnering verstuurd dat de
opdrachtgever zijn contract bijna afloopt.

Artikel 11 Copyright

10.1. Al het door IDesign websites vervaardigde
materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van IDesign Websites niet
worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk
gemaakt is. Onderhoud door derden van door IDesign Websites gemaakte websites
is slechts toegestaan wanneer de door IDesign Websites vervaardigde onderdelen
worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij IDesign Websites een
contract is aangegaan.

10.2. Het eigendom van door IDesign Websites
verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij IDesign
Websites, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het
laatste geval IDesign Websites hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken
schending van het genoemde eigendom is IDesign Websites gerechtigd hiervoor een
zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3. IDesign Websites  behoudt het recht
de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. Voor zover IDesign Websites bij haar
activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van
derden, waarop IDesign Websites weinig of geen invloed kan uitoefenen. Kan
laatsgenoemde op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke
schade dan ook voortkomend uit deze relaties met IDesign Websites het verbreken
ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie
met IDesign Websites.

12.2. In geval van een tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is IDesign Websites slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege
gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van IDesign Websites voor enige
andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.3. De opdrachtgever vrijwaart IDesign
Websites voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen
gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het
onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever
geleverde producten door het onrechtmatig , dan wel onzorgvuldig gebruik van de
aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van IDesign Websites.

12.4 Gezien het op het Internet grote aantal
knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en
draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie
verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. IDesign Websites
 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook
veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
IDesign Websites is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden
van de gegevens die worden opgeslagen.

12.5 IDesign Websites is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdracht aangeleverde materiaal
dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

12.6 De inhoud van de gegevensverspreiding en
-publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever, IDesign Websites wordt niet geacht deze te beperken of erop toe
te zien, noch kan laatsgenoemde aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van
de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of
boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

12.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor
alle schade die IDesign Website mocht lijden ten gevolge van een aan de
opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.8. Wijzigingen in de gegevens van de
opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan IDesign
Websites. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor
eventuele gevolgschade die IDesign Websites daardoor lijdt.

Artikel 13 Overdracht van rechten en
verplichtingen

13.1. IDesign Websites noch de opdrachtgever
zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten
overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15 Reclamatie

15.1.  de opdrachtgever heeft gedurende 14
dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde
producten te melden aan IDesign Websites, Waarna IDesign Websites deze gebreken
zal trachten te verhelpen. Wanneer aan IDesign Websites binnen de genoemde
termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in
het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

15.2. Reclamatie schort de verplichtingen van
de opdrachtgever niet op.

Artikel 16 Buitengebruikstelling

16.1. IDesign Websites heeft het recht
geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het
gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst
een verplichting jegens IDesign Websites niet nakomt dan wel in strijd handelt
met deze algemene voorwaarden. IDesign Websites zal de opdrachtgever hiervan
tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet IDesign Websites
kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen
blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16.2. Tot indienststelling wordt weer
overgegaan indien de opdrachtgever binnen een IDesign Websites gestelde termijn
zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-
indienststelling heeft voldaan.

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

17.1. IDesign Websites behoudt zich het recht
voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van
reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3. Indien de opdrachtgever een wijziging in
deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe
voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op
de ontvangst datum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de
wijziging is.

Artikel 18 Geschillenregeling en
toepasselijk recht

18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of
meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
IDesign Websites en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige,
dan wel vernietigen bepalingen in acht worden genomen.

5 tips om je website op te laten vallen

Privacy verklaring

Contactgegevens IDesign Websites
IDesign Websites, Poortersdreef 4, 3824dn Amersfoort, info@i-designwebsites.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
IDesign Websites verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en / of door het invullen van contactformulier op onze website
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaattype
 • bankrekeningnummer

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 
IDesign Websites verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw vraag, opmerking, offerte aanvraag en / of betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • IDesign Websites verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming

IDesign Websites neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
IDesign Websites bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • (Vraag of Aanvraag) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 1 jaar
 • (Offerte) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 1 jaar
 • (Opdracht / Project) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 5 jaar na voltooiing 
 • (Crediteuren / Debiteuren) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
IDesign Websites verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IDesign Websites blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

IDesign Websites gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IDesign Websites gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd wordt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tracking cookies (third-party cookies) worden op deze website niet gebruikt. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Google Analytics is een Tool waarmee wij o.a. onze websitebezoeken en bezochte pagina’s in kaart kunnen brengen. Dit om de website te verbeteren voor onze bezoekers. Onze Google Analytics instellingen staan zo ingesteld zodat wij alleen anonieme data verzamelen. Deze anonieme data worden maximaal 14 maanden bewaard, er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en ook hebben wij data-delen met Google uitgezet. Dit om uw privacy als gebruiker te waarborgen.


Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen met een link naar onze Linkedin-pagina en Pinterest-pagina. Er zijn geen buttons opgenomen om webpagina’s direct en met één klik te kunnen promoten of delen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IDesign Websites en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@i-designwebsites.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IDesign Websites  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens 
IDesign Websites neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via IDesign Websites.